domingo, 9 de diciembre de 2012

Els ions

Els ions son átoms que han perdut o guanyat electrons a la seua escorça i aconsegueixen carrega elèctrica.

Depenent de si l'àtom guanya o perd electrons reb un nom diferent:

-Anio: en aquest cas l'àtom guanya electrons. Representat es posaria la càrrega en negatiu com a superíndex de l'element.

-Cations: aquest tipus de ions perden electrons i per tant es queda carregat positivament. Es representa colocant la carrega positiva com a superíndex de l'element.

Ací deixe un article que pot interesar sobre el motor de ions, que funciona per l'acceleració dels ions (carregats elèctricament) mitjançant un camp elèctric, i que es creu que es podra arribar fins a mart gràcies a aquests motors: (premeu l'enllaç)

Motor de ions
sábado, 1 de diciembre de 2012

Nivells electrònics i electrons de valència

El físic danés Niels Bohr va elaborar la teoria de que l'escorça electrònica estava dividida en varies capes o nivells d'energia, estant limitat el nombre d'electrons que podia haber en cada nivell.

Quan el nivell es més alt, més energia té. Els àtoms estan distribuits de forma que l'àtom quede estable. La distribució dels electrons de menys energia es anomenada configuració electrónica fonamental.

Els electrons de valència són els electrons amb més energia, que ocupen el nivel més extern i que determinen la reactivitat química d'un element. Els elements amb els mateixos electrons de valència tindran una reactivitat química semblant, com per exemple el sodi i el potassi, que tenen 1 electró de valència. 

En aquesta imatge poden observar-se els diferents nivells electrònics d'aquest àtom i els electrons de valència.

http://depa.fquim.unam.mx/QI/contenido/per8.htm